Algemene voorwaarden

 

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Inschrijving
  1. Op het moment van inschrijven voor een training, cursus of lessenreeks gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde inschrijfgeld. Tot 14 dagen na inschrijving heeft de deelnemer het recht om onbetaald
  2. De betaling dient uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de training, les of lessenreeks te zijn voldaan. Bij inschrijvingen minder dan 15 dagen voor aanvang dient het inschrijfgeld per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Achim Heine (als initiatiefnemer van Good Mindfulness, hierna te noemen “AH”) het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting.
  3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar. AH kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het al dan niet declareren door een zorgverzekeraar.
  4. AH heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een training, les of lessenreeks.
 1. Annulering
  1. AH heeft het recht een training, les of lessenreeks te annuleren, te verzetten of zich te laten vervangen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. De trainer zal dit schriftelijk uiterlijk 4 dagen vooraf de training met de deelnemer communiceren. Uiteraard vindt bij annulering van de training volledige restitutie plaats.
  2. In geval van annulering door AH heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld, wat AH binnen 4 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
  3. Wanneer de deelnemer een individuele afspraak afzegt, minder dan 24 uur tevoren, worden € 40,- kosten in rekening gebracht. Wanneer de deelnemer een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. Inhalen van groepssessies is niet mogelijk.
  4. Indien de deelname door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   1. Bij annulering tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van aanvang: geen kosten
   2. Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: 50% van het inschrijfgeld;
   3. Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot de dag van aanvang (exclusief): het volledige inschrijfbedrag
  5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door AH op tijd en in goede orde is ontvangen.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of AH niet opvolgen, kunnen uit de training of lessenreeks verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgelden.
  2. Deelname aan een training, les of lessenreeks is geheel op eigen risico. AH is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
  3. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van AH, is iedere aansprakelijkheid van AH voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij AH meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.
  4. Eventuele aansprakelijkheid van AH is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van AH wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.
 1. Klachtenreglement 
  1. AH hecht veel belang aan tevreden relaties. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van dienstverlening.
   1. Indienen van een klacht.Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kunnen komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij ons indienen.
   2. Verloop van de klachtenprocedure
    1. De ontvangst van uw klacht wordt na binnenkomst bevestigd.
    2. Vervolgens nemen wij (binnen maximaal 10 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen.
    3. Wij streven ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben.
    4. Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
   3. Beroepsmogelijkheid
    1. Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stellen wij voor om de hulp in te schakelen van een onafhankelijke mediator.
 1. Algemene opmerkingen
  1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.
  2. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, video, geluid) is gedurende de training, les of lessenreeks uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van AH.
  3. Deelnemers zijn gehouden aan geheimhouding. Bij de inschrijving verklaart de deelnemer geen persoonlijke informatie (persoonsgegevens, persoonlijke verhalen, klachten, ervaringen) van medecursisten met anderen te bespreken. Uiteraard geldt dit ook voor de trainer.
 1. Praktische gegevens 

Good Mindfulness is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34334391. Eigenaar is Achim Heine, geregistreerd categorie 1 trainer bij VMBN.

Telefoonnummer 06 4700 2124

Email info@goodmindfulness.nl

www.goodmindfulness.nl

Betalingen op Triodos rekening  NL71 TRIO 0197 9006 82 t.n.v. Achim Heine.

Neem gerust contact op bij vragen en/ of opmerkingen.